دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آمار بازدیدهای زیربخش : 1323045
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 768
کاربران حاضر در پایگاه: 0
 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
1400/12/24

معرفی واحد آمار

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
معرفی واحد آمار

آمار و اطلاعات پایه و اساس هر تحقیق، پژوهش، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است به همین  جهت برنامه‌ریزان و کارشناسان برای تدوین برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به داده‌های آماری ویژه‌ای نیاز دارند که بر اساس آنها تحلیل‌های خرد و کلان را شکل دهند.
تحلیل وضعیت موجود و پیش بینی وضعیت آینده در بخش‌های مختلف جامعه مستلزم داده‌های آماری دقیق، جامع و به روز است؛ بنابراین آمار و اطلاعات یکی از عوامل مؤثر و ضروری برای برنامه‌ریزی، ارزیابی عملکردها و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف مدیریت است.
مستند سازی سوابق آمارهای رسمی و تهیه راهنما ها، پرسشنامه ها و نتایج طرحهای آماری رسمی مربوط به گذشته علاوه برآنکه به روشنتر شدن حافظه تاریخی هر ملت نسبت به گذشته خویش کمک می‌نماید، می‌تواند برای برنامه‌ریزان و سیاستگزاران با شبیه سازی شرایط اجتماعی و اقتصادی گذشته آثار برنامه ها و سیاست های دردست اجرا را پیش بینی نماید، از اینرو شناخت گذشته دارای اهمیتی برابر با شناخت وضیعت حاضر است
از این رو مدیریت آمار و فناوری اطلاعات از سال 1392 که مبدا انتزاع دانشگاه و آغاز حیات مجدد و شروع دوباره فعالیت دانشگاه بود. در آن زمان شرایط خاص جابجایی دسترسی به اغلب گزارشات امکان پذیر نبوده و تلاش کرده تا با همه کاستیهای خود آغازگر حرکتی نوین به سوی کمال باشد از این رو با همکاری و مساعدت اغلب واحدها این مهم صورت پذیرفت
 CAPTCHA