بیمارستان شهید هاشمی نژاد- دبیرخانه
دبیرخانه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/23 | 

مسئول دبیرخانه:       رباب اسدالهی مقدم

تلفن تماس:                8116325

 

واحد دبیرخانه تحت نظر واحد امور اداری اداره می شود.  این واحد از دو سیستم اتوماسیون اداری گام که سیستمی داخلی می باشد و سیستم اتوماسیون چارگون که مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی ایران و بیمارستان‌های تابعه می‌باشد استفاده می نماید.

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.32525.54005.fa
برگشت به اصل مطلب