بیمارستان شهید هاشمی نژاد- مدیریت اطلاعات سلامت
مدیریت اطلاعات سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/4 | 


موقعیت مکانی : طبقه همکف بیمارستان

مسئول واحد: صدیقه مهرابی شریف آباد 

تلفن تماس : ۸۱۱۶۵۶۳-۸۱۱۶۵۶۲

ساعت ارائه خدمت به مراجعین : هرروز بجزایام تعطیل وپنجشبه ها ۱۳-۸  ، پنجشنبه ها ۱۲-۸

این واحد ازلحاظ چارت سازمانی تحت نظرمدیرین مرکز انجام وظیفه می نماید.

رسالت اصلی واحد: مدیریت ونگهداری اطلاعات مراقبتی بیماران می باشد.

مراجعین محترم :

  • تحویل مدارک پزشکی به بیماران وبستگان درجه یک ( پدرومادر، فرزند ) فقط باارائه کارت شناسائی معتبر امکان پذیر می باشدواین واحد ازفکس هرگونه مدارک پزشکی معذورمی باشد.
  • جهت دریافت مدارک پزشکی به منظور ارائه به بیمه های تکمیلی بادرست داشتن اصل وریز صورتحساب ۱۰روزپس ازترخیص بیماربه واحد مراجعه نمائید.
  • جهت دریافت مدارک پزشکی به منظور ارائه به مراجع رسمی وقانونی بادردست داشتن اصل نامه به واحد مراجعه نمائید.
  • جهت دریافت مدارک پزشکی جهت ادامه درمان بادرست داشتن کارت شناسائی معتبر خود بیمار به واحد مراجعه نمائید.
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.32517.53997.fa
برگشت به اصل مطلب