بیمارستان شهید هاشمی نژاد- کارگزینی
کارگزینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/23 | 

مسئول واحد: طیبه ولی محمدی

تلفن تماس: 8116324


این واحد در چارت سازمانی زیر مجموعه واحد منابع انسانی و امور اداری قرار دارد. واحد مزبور تحت سیستم نرم‌افزاری ارائه خدمت می‌‌کند. سیستم‌های نرم افزار آن شامل چارگون، تیراژه، اتوماسیون است.
ساعت کار: 7:30 الی 14:30 می‌‌باشد.
اهم وظایف کاری:

  • مکاتبات و صدور احکام ارتقاء رتبه شغلی و مکاتبات مرتبط
  • مکاتبات اداری پرسنل
  • مکاتبات با بیمه تامین اجتماعی در مورد تائید بیمه
  • گواهی سوء پیشینه، گواهی عدم اعتیاد، گواهی صحت مزاج
  • صدور احکام تبدیل وضع از پیمانی به رسمی آزمایشی و مکاتبات لازم
  • صدور احکام تبدیل وضع رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با کلیه مکاتبات
  • ثبت مرخصی استحقاقی، ثبت مرخصی استعلاجی، صدورر حکم ماموریت روزانه
  • مکاتبات با سازمان‌ها و ادارات در مورد درخواست سوابق خدمتی پرسنل
  • تکمیل مدارک از بازنشستگان و اعلام اسامی به اداره بازنشستگی
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.32513.53993.fa
برگشت به اصل مطلب