بیمارستان شهید هاشمی نژاد- امور عمومی
مدیریت منابع انسانی و امور اداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/23 | 

مدیر واحد: مهتاج‌ هاشمی 

واحدهای حراست ،خدمات، کارپردازی، تلفنخانه، لاندری، امور رفاهی و فرهنگی، پذیرش، کارگزینی و دبیرخانه تحت سرپرستی مدیر امور اداری می باشند. نظارت بر حسن انجام وظایف و پیگیری درخواست‌های اداری برای انجام امور از طریق این واحد انجام می شود.

علاوه بر بخش‌های فوق، نظارت مستمر بر سایر بخش‌های بیمارستان اعم از پارکینیگ، کلینیک و پشتیبانی از اهم وظایف مدیر امور اداری بوده و لازم است که نسبت به شناسایی نقاط قابل بهبود و اصلاح آن در اسرع وقت اقدام نماید.

انجام خدمات اداری پرسنل، اعم از صدور گواهی کسر از حقوق،‌ گواهی اشتغال و صدور معرفی نامه‌های لازم برای سازمانها و ارگان‌های مختلف از طریق این واحد با همکاری واحد کارگزینی انجام می پذیرد.
 

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.32512.53992.fa
برگشت به اصل مطلب