بیمارستان شهید هاشمی نژاد- دفتر مدیریت
مدیریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/10 | 


معاون اجرایی بیمارستان :
  عبدالله مینویی

شماره تماس : ۸۱۱۶۳۰۵

جلب رضایت بیماران مهمترین اولویت مدیریتی  این مرکز است، شایسته است کارکنان تمام واحدها با ادب و احترام و تواضع در همه زمینه ها اعم از ارتباطات شخصی و برخوردهای تخصصی مطلوب ترین شیوه ممکن را اعمال نمایند.

از جمله فعالیت های حوزه مدیریت می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • مدیریت منابع انسانی (برقراری نظامهای جذب، بکارگیری، ابقاء، ارتقاء و جانشین پروری)
  • نظارت بر عملکرد سیستم مدیریتی (طراحی رویکرد، برنامه ریزی اقدامات، نظارت و کنترل بر عملکرد و ارزیابی عملکرد واحدها)
  • نظارت و کنترل بر نتایج کلیدی سازمان ، نظارت و راهبری سازمان در دستیابی به اهداف استراتژیک (در چهار وجه ذی نفعان جامعه، فرآیندهای داخلی، رشد و یادگیری، مالی)
  • ساماندهی برنامه های واحدهای تحت پوشش در دستیابی به اهداف واحدی و ایجاد هماهنگی و تقسیم کار در واحدهای تحت پوشش به منظور ارتقاء شاخص های عملکردی سازمان و تسهیل انجام امور و فرآیندهای انجام کار
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.31961.52697.fa
برگشت به اصل مطلب