بیمارستان شهید هاشمی نژاد- چارت سازمانی
چارت سازمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/9 | 

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.31955.52688.fa
برگشت به اصل مطلب