معاونت بهداشتی- تصاویر
افتتاح سردخانه مرکزی نگهداری واکسن در شهرستان بهارستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/20 | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.33611.84741.fa
برگشت به اصل مطلب