معاونت بهداشتی- دستورالعمل ها و فرم ها
دستورالعمل ها و فرم ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/18 | 
ردیف عنوان دانلود
۱ سیاست های برنامه الکل AWT IMAGE
۲ راهنمای مراقبت از بیماری های روان پزشکی AWT IMAGE
۳ دستورالعمل فرم شرح حال روان پزشکی AWT IMAGE
۴ دستورالعمل تکمیل فرم آمار اعتیاد AWT IMAGE
۵ دستورالعمل رفتار با کودک AWT IMAGE
۶ فرم پیشگیری از اعتیاد AWT IMAGE
۷ فرم شرح حال روانپزشکی AWT IMAGE
۸ طرح پیشگیری از همسر آزاری AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.31449.46804.fa
برگشت به اصل مطلب