معاونت بهداشتی- لینک های خانواده
مکمل یاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/18 | 
ردیف عنوان دانلود
۱ دستورالعمل مکمل کودکان قطره آ+د AWT IMAGE
۲ دستورالعمل مکمل کودکان قطره آهن AWT IMAGE
۳ دستورالعمل مبارزه با اختلالات ناشی از کمبود ید AWT IMAGE
۴ دستورالعمل مکمل یاری با یدوفولیک برای بارداران AWT IMAGE
۵ دستورالعمل مکمل یاری با ویتامین د برای مادران باردار AWT IMAGE
۶ دستورالعمل مکمل یاری با آهن برای دانش آموزان دختر AWT IMAGE
۷ دستورالعمل مگادوز ویتامین د برای دانش آموزان دختر و پسر AWT IMAGE
۸ دستورالعمل مگادوز ویتامین د  برای جوانان ۱۹ تا  ۲۹ سال AWT IMAGE
۹ دستورالعمل مگادوز ویتامین د برای میانسالان و سالمندان AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30975.49739.fa
برگشت به اصل مطلب