معاونت بهداشتی- سلامت میانسالان
سلامت میانسالان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/15 | 
ردیف عنوان دانلود
۱ معرفی برنامه سلامت میانسالان AWT IMAGE
۲ بوکلت چارت خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان AWT IMAGE
۳ فلوچارت روند اجرایی برنامه میانسالان AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.1545.44376.fa
برگشت به اصل مطلب