معاونت بهداشتی- سلامت نوزادان و کودکان
سلامت کودکان و ترویج تغذیه با شیر مادر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/15 | 

هدف برنامه سلامت کودکان: حفظ، تامین و ارتقاء سلامت کودکان زیر ۸ سال جامعه تحت پوشش

برنامه سلامت  کودکان در ۵ بخش اصلی به شرح زیر اجرا می شود:

 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.1543.43397.fa
برگشت به اصل مطلب