معاونت بهداشتی- مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها
گروه تخصصی مبارزه با بیماریها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/11 | 
شرح وظایف مدیریت پیشگیری ومبازه با بیماریها
مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها یکی از گروههای کارشناسی تخصصی مرکز بهداشت منطقه است که در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماریهای شایع استان از نظر اتیولوژی ، توزیع مکانی ، توزیع زمانی، توزیع انسانی و بخصوص بار بیماری ( Burden of Disease ) و عوامل موثر در آن بررسی و مطالعه نموده و بدینوسیله جایگاه اپیدمیولوژیک آنها را در چارچوب قیاس منطقه ای و ناحیه ای از نظر اسپورادیک ، آندمیک ، طغیان ( Out Break ) و اپیدمیک بودن تعیین و تبیین می نماید .تابتواند بعنوان عضوی از ساختار اجرایی مرکز بهداشت استان بعنوان یک ارگان سازمانی مسئول در قبال سلامت آحاد جامعه هماهنگ و همپا با سایر اعضاء و دیگر بخشهای موثر در بهداشت و با بهره گیری از توان تخصصی خود در تحقق اهداف بهداشتی کشور به نحو شایسته ایفای نقش کند.
 
AWT IMAGE
AWT IMAGE بیماری های واگیر
اهم وظایف مدیریت :
 
۱-مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریها در سطح دنیا ، کشور و بویژه استان
۲ - برنامه‌ریزی ، سازماندهی و هدایت اجرایی برنامه‌های کنترل بیماریها در سطح استان
 
AWT IMAGE بیماری های غیرواگیر
۳- مراقبت و پایش برنامه های کنترل بیماریها
۴- تسهیل زمینه های اجرایی برنامه های کشوری تدوین شده در زمینه کنترل بیماریها
۵- جلب و ایجاد همکاری درون و بین بخشی

۶-برنامه ریزی وهمکاری در انجام برنامه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان بهداشت و درمان
۷- برنامه ریزی و انجام سمینارها و کارگاه های آموزشی
 
آشنایی با اعضای مدیریت: ارتباط با مدیریت:
مدیر گروه مدیریت
پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

     
آدرس:
خیابان جمهوری اسلامی - تقاطع خیابان حافظ - ساختمان پردیس حافظ طبقه سوم - معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران - مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

 
تلفن:۵-۶۶۷۰۱۰۶۱ (داخلی ۱۲۰)
 
تلفکس:۶۶۷۰۱۰۶۸

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.1511.43186.fa
برگشت به اصل مطلب