معاونت بهداشتی- فرم ها و چک لیست ها
فرم ها و چک لیست ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/19 | 
ردیف عنوان دانلود
۱ فرم ارزیابی سریع بهداشت محیط منطقه در بلایا
۲ فرم ارزیابی سریع تغذیه ای خانوار
۳ چک لیست ارزیابی وضعیت منطقه بحران زده
۴ چک لیست های ثبت اطلاعات حوادث پرتو تابی
۵ چک لیست ثبت حوادث شیمیایی
۶ چک لیست پایش واحد بحران و بلایا
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.13446.46822.fa
برگشت به اصل مطلب