دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • بیماران و مراجعین
  • فراگیران
  • کارکنان

سیاست های آموزشی بیماران و همراهان سال ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/12/21 | 

۱-نیاز آموزشی کلیه بیماران بستری بر اساس :
  • نیازسنجی آموزشی پس از ارزیابی اولیه بیماران در دو حیطه مرتبط با مشکلات فعلی و مرتبط با پرستاری جامعه نگر و پیشگیرانه.
  • نیاز سنجی آموزشی بر اساس تشخیص های پزشکی بستری متداول براساس سیستم HIS  ازمدارک پزشکی و تشخیص های پرستاری متداول در بخش بر اساس فرم ارزیابی اولیه. بطور سالانه (فروردین ۱۴۰۰)
  • براساس سوالات مطرح شده بیماران درفرم ترخیص ایمن،جمع بندی وآنالیزواعلام به دفترپرستاری.

۲-لیست نیازهای آموزشی بیماران بر اساس اولویت توسط مدیر پرستاری به بخشها ابلاغ میگردد.
۳-برنامه آموزشی بیماران به شیوه چهره به چهره یا گروهی با استفاده از پمفلت های آموزشی موجود)تهیه شده توسط پزشکان وپرستاران)  توسط کلیه پرستاران بخش و بطور مستمر در کلیه شیفتها طبق اولویت نیاز بیماران انجام می شود .
۴- کلیه پرسنل بخش، محتواهای آموزشی مرتبط با نیازهای آموزشی بیماران را مطالعه نموده و توسط رابط آموزشی کارکنان آزمون مرتبط با محتوا ، بطور سالانه جهت پرستاران برگزار شده ، اولویتهای بهبود تعیین  ودرجلسه درون بخشی موارد مجددا با پرستاران جهت یادگیری مناسب ،به بحث گذاشته می شود.
۵- کلیه بیماران به هنگام بستری ،ازلحاظ داشتن مسواک وخمیردندان ،کنترل شده وبراستفاده از آن حداقل یک بار درشبانه روز نظارت می شود. جهت پی گیری مورد فوق درکاردکس برنامه ریزی شده ودر گزارش پرستاری ثبت می گردد.
۶-فرم ترخیص ایمن از بدو بستری در بالین بیمار قرارداده شده ، توسط کلیه پرستاران ،تیم آموزش سلامت بخش در کلیه شیفتها پیگیری و ثبت می گردد .
۷-حداقل یک سوال بیماردررابطه با نیاز های آموزش خودمراقبتی ،روزانه درفرم ترخیص ایمن توسط پرستار مسئول بیمارثبت می گردد.
۸-پرستار مسئول بیمار ،درکلیه شیفت هابراساس اولویت نیاز آموزشی بیمار درشیفت وسوالات بیمار درفرم ترخیص ایمن، آموزش بیماررا پی گیری می نماید.
۹- پزشک معالج ودستیاران ،سرپرستار و مسئول آموزش سلامت بخش ،طبق فرم ترخیص ایمن ، سوالات بیمار را پیگیری نموده و از دریافت پاسخ و یادگیری وی درطی ۲۴ ساعت ،اطمینان حاصل می نمایند .
۱۰-اثر بخشی آموزش به بیماران در حیطه آگاهی درطول هرفصل،  در سه قسمت بدو ورود ، حین بستری و حین ترخیص (حداقل ۱۱-بیمار) توسط مسئول آموزش سلامت بخش طبق چک لیست موجود ارزیابی و اولویتهای بهبود مشخص شده و با نظر تیم آموزش سلامت بخش، اقدامات اصلاحی تعیین و اجرا می گردد.
۱۱-ارزیابی آگاهی خودمراقبتی بیماران (شیت سوم ارزیابی)درانتهای هرفصل به عنوان شاخص ملی اثربخشی آموزش بیمار توسط سرپرستار به دفتر پرستاری اعلام می شود.
۱۲-نتایج اثر بخشی آموزش بیمار ، هر ۳ ماه ،روز بیستم ماه آخر به دفتر پرستاری اتوماسیون می شود .
۱۳- سوپروایزر آموزشی درا نتهای هرفصل نتایج اثربخشی آموزش خودمراقبتی بیماران بستری را درکل بخش ها تجزیه وتحلیل نموده .نقاط قابل بهبود فصلی را تعیین وبرنامه اصلاحی راثبت وپی گیری می نماید.
۱۴-اثربخشی عملکرد خودمراقبتی بیماران طبق نیازهای آموزشی بیماران مورد ارزیابی توسط پرسنل پرستاری بخش قرار می گیرند .(مانند بهداشت دست ، کار با گلوکومتر ، تزریق انسولین ، مراقبت از فیستول ، CIC ،تغذیه باشیرمادرو ...)
۱۵-نتایج اثر بخشی عملکردخودمراقبتی هر ۳ ماه تا بیستم ماه آخر به دفتر پرستاری اتوماسیون می شود .
۱۶-سوپروایزر اموزشی انتهای هرفصل ، نتایج ارزیابی عملکرد خودمراقبتی بیماران دربخش هارا تجزیه وتحلیل نموده ،نقاط قابل بهبود کل را تعیین وبرنامه ریزی اصلاحی را با نظر سرپرستاران واحدها طراحی وپی گیری می نماید.
۱۷-پرستار مسئول بیمار در هنگام ترخیص طبق فرم ترخیص ایمن ، سوالات بیماررا پیگیری نموده و از دریافت پاسخ و یادگیری وی اطمینان حاصل می نمایند ..

۱۸-فرم پی گیری پس از ترخیص دردوبرگ تنظیم واطلاعات موردنیاز بیمارثبت شده،به امضائ واثرانگشت بیماریا همراه وی رسیده ،سپس ،یک برگ همراه با فرم تکمیل شده ترخیص ایمن زمان بستری، ضمیمه پرونده ویک برگ تحویل بیمار وهمراه وی می گردد.
۱۹-مسئول واحد صدای شما ، به کلیه بیماران پس از ترخیص زنگ زده و در صورت داشتن مشکل خودمراقبتی آنان را به سرپرستار بخش بستری مربوطه ارجاع داده تا توسط مسئول آموزش سلامت  در لیست پیگیری تلفنی در منزل بخش قرار گیرند.(دربخش پیوندوسینا که کلیه بیماران آسیب پذیر می باشند،کلیه بیماران ترخیصی توسط مسئول آموزش سلامت بخش ویا سرپرستار پی گیری تلفنی می شوند.)
۲۰-شماره تلفن بخش به هنگام ترخیص دراختیارکلیه بیماران ترخیصی قرار داده می شود تا درصورت نیاز ،هر ساعتی ازشبانه روز به بخش زنگ زده واز پرستارشیفت مشاوره دریافت نمایند.

۲۱-طبق تشخیص پرستار مسئول و یا پزشک معالج بیمار به هنگام ترخیص بیماران ، بر اساس موارد ذیل ، بیماران جهت پیگیری تلفنی در منزل به مسئول آموزش سلامت بخش معرفی می شوند .
بیماران سالمند (آسیب پذیر )
بیماران زیر ۱۲ سال (آسیب پذیر)
بیمارانی که با تعبیه وسیله خاصی مثل سوند فولی ، درن ، مش ،استنت ، کاتتر ترخیص می شوند .
               بیمارانی که غیر از تشخیص فعلی ،بیماریهای زمینه ای دیگری مثل دیابت ، مشکلات روانی (مثل مستعد و یا اقدام به خودکشی و.... ) دارند .(پرخطر)
۲۲-مسئول اموزش سلامت بخش، بیماران تعیین شده جهت پی گیری تلفنی پس از ترخیص ،رابه طور هفتگی طبق چک لیست موجود ،پی گیری می نماید.(حداقل تاسه نوبت)وبا مقایسه میانگین درصد باز خورد ارتباط اول وآخر نتایج اثربخشی را تعیین می نماید.
۲۳-مسئول آموزش سلامت بخش اورژانس فالوآپ بیماران پس از ب ث ژ تراپی ، مشکلات کاتترعروقی، وبیمارانی که با سندفولی ترخیص راانجام می دهد.
۲۴-مسئول آموزش سلامت بخش آماربیماران فالوآپ بخش را به طورماهانه به سوپروایزرآموزشی اطلاع رسانی می نماید.
۲۵- نتایج ارزیابی تلفنی پس از ترخیص بیماران ،هرسه ماه تا بیستم ماه آخر به دفترپرستاری اتوماسیون می شود.
۲۶-بیماران همودیالیز ،درکانال سفیرسلامت ،همودیالیز عضوبوده،هرده روز یکبار ،یک موضوع نیازسنجی خودمراقبتی بیماران همودیالیزباپمفلت مرتبط  درکانال جهت مطالعه بیماران قرارداده شده ،همچنین پرستاران درطول این ده روز این موضوع را به بیماران آموزش داده وارزیابی می نمایند ونتایج را درگزارش پرستاری ثبت می کنند.
۲۷-بیماران نوبتی همودیالیز ، طبق چک لیست خودمراقبتی اختصاصی بیماران همودیالیزدردوشی چک لیست آگاهی وعملکرد، ارزیابی ، اولویت بندی و برنامه اصلاحی ، هر ۳ ماه توسط مسئول آموزش سلامت بخش انجام می شود و نتایج اثر بخشی هر ۳ ماه تا بیستم ماه آخر به دفتر پرستاری اتوماسیون می شود .

۲۸-مسئولین آموزش سلامت بخش ها ،طبق برنامه تنظیمی سوپروایزر اموزشی ،جهت آموزش خودمراقبتی بیماران دیابتی ومراقبت از اکسس های عروقی ،درکلیه بخش ها،حضورمی یابند. ونتایج اثربخشی را به دفترپرستاری اعلام می نمایند.
۲۹-کلیه بخش ها ازنظر پی گیری واجرای سیاست های آموزش بیماران وهمراهان .حداقل ۲باردرسال توسط سوپرایزاموزشی ارزیابی شده ونتایج با نقاط قابل بهبود واقدام اصلاحی به بخش بازخورد داده می شود.
۳۰- پی گیری شاخص علت پذیرش مجدد زیر یک ماه بیماران پس از ترخیص (با تمرکز برترخیص ایمن)
۳۱-طبق نتایج بدست آمده از ارزیابی درحیطه های مختلف ،سیاست های آموزش خودمراقبتی مددجویان وخانواده ،شش ماهه ویا سالانه بازنگری می گردد.
۳۲- تعیین بودجه اختصاصی جهت ارتقا سلامت باتمرکز برترخیص ایمن بیماران ،درتیم مدیریت اجرایی تعیین می گردد.
۳۳-برگزاری جلسات کارگروه آموزش سلامت دربخش های بیمارستان برحسب نیاز واحدها برگزار می شود.
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 2595 بار   |   دفعات چاپ: 101 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر