دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه فعال در شناسايي و حمایت از دانشجویان مستعد و نخبه
تسهیلات آموزشی
آیین نامه تسهیلات آموزشی