توصیه:
لطفاً جهت نمایش بهتر و کامل سایت از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید.
مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت علی اصغر

مسئول تجهیزات پزشکی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر:

                              سرکار خانم مهندس سیده آزاده جلالی              تلفن:  5-22222041
ورود به سایت مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر