توصیه:
لطفاً جهت نمایش بهتر و کامل سایت از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید.
جغرافیای تحت پوشش

جغرافیای تحت پوشش مدیریت تجهيزات پزشكی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران:

مناطق شهرداری ۲-۵-۶-۹-۱۸-۲۱-۲۲ شــهرتهران

شبکه های بهداشت و درمان شــــهريار، رباط کـريم، مــــلارد، شهرقدس و بهارســتان