مشخصات شخصی :

نام و نام خانوادگی: 

سمت: مدیر نظارت و توسعه امور عمومی

مدرک تحصیلی:


 

تلفن تماس: 88622550-86702102-86702103

 


   
   دانلود : رزومه           حجم فایل 181 KB