برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید

   دانلود : مياستني_گراويس.pdf           حجم فایل 624 KB
   دانلود : مولتيپل_اسكلروزيس(MS).pdf           حجم فایل 1123 KB
   دانلود : گيلن_باره.pdf           حجم فایل 939 KB
   دانلود : فلج_مغزي.pdf           حجم فایل 714 KB
   دانلود : سكته_مغزي.pdf           حجم فایل 643 KB
   دانلود : پمفلت_سكته_مغزي_وزارت_بهداشت.pdf           حجم فایل 657 KB
   دانلود : آ._ال.اس.pdf           حجم فایل 1148 KB