برای مشاهده روی فایل مربوطه کلیک نمایید

   دانلود : گلوموس_ژوگولار.pdf           حجم فایل 1048 KB
   دانلود : كاشت_حلزون.pdf           حجم فایل 1067 KB
   دانلود : سينوزيت.pdf           حجم فایل 717 KB
   دانلود : سپتوپلاستي_(انحراف_بيني).pdf           حجم فایل 789 KB
   دانلود : تومور_هاي_حنجره.pdf           حجم فایل 801 KB
   دانلود : تمپانوماستوئيدكتومي.pdf           حجم فایل 797 KB
   دانلود : آدنوتانسيلكتومي.pdf           حجم فایل 1123 KB
   دانلود : اتواسكلروز.pdf           حجم فایل 677 KB
   دانلود : اپيستاكسي_(خونريزي_از_بيني).pdf           حجم فایل 833 KB