وظایف آموزش پرستار

  برخی از وظایف اصلی عبارتند از:

1.  تعیین اهداف،نیازهای آموزشی و الویت بندی آموزشی

2.  اجرای برنامه های آموزشی مستمرومدون جهت رفع نیازهای آموزشی

3.  هماهنگی،همکاری ومشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان درکلاسهای آموزشی مداوم برابربرنامه های جامع آموزشی      واحدذیربط

4.  همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدهاجهت نیازسنجی آموزشی

5.  همکاری و مشارکت در تدوین و بازنگری خط مشی ها

6.  هدایت و یکپارچگی سرپرستاران در اعتباربخشی و مستندسازی

7.  حضوردرکمیته مرگ و میر پری ناتال و کاهش مرگ و میر کودکان 1 تا 59 ماهه

8.  عضوکمیته تعیین تکلیف بیماران بستری

9.  همکاری و هماهنگی بامعاون آموزشی بیمارستان جهت برگزاری پایگاهها ودوره های آموزشی

10.  تعیین شاخصهای آموزشی و جمع آوری داده های مربوط به شاخص ها

11.  همکاری در تدوین و بازنگری فرایندهای مدیریت پرستاری

12.  مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی واحدمدیریت پرستاری

13.  مشارکت در ارزشیابی سالیانه کارکنان پرستاری

14.  نظارت وکنترل آزمون های اولیه و دوره ای کارکنان پرستاری

15.  مشارکت درتدوین و بازنگری شرح وظایف کارکنان پرستاری

16.  صدورگواهینامه شرکت کنندگان دوره های آموزشی ازطریق سیستم جام

17.  هماهنگی باسایرمراکزآموزشی خارج بیمارستانی جهت برگزاری دوره های آموزشی

 

شماره تماس واحد : 83_55228581_ داخلی205