پنج شنبه ٢٨ دی ١٣٩٦
معرفی

بنام خدا

معرفی

دفتر توسعه آموزش دانشكده پرستاري و مامايي با هدف ارتقا كيفيت آموزش علوم مراقبت در رشته هاي پرستاري و مامايي در مقاطع مختلف تحصيلي و به منظور بالا بردن سطح دانش و كارآيي اعضاي هيات علمي و فارغ التحصيلان دانشكده بر اساس نيازهاي در حال تغيير جامعه فعاليت خود را تحت نظر مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه از سال 1378 شروع نموده است. اعضاي فعال در دفتر توسعه آموزش دانشکده از آن زمان در شاخه هاي مختلف آموزش پزشکي بويژه پژوهش در آموزش، ارزشيابي، برنامه ريزي درسي و رشد و بالندگي اعضاي هيئت علمي گام‌هاي موثري برداشته‌اند، به گونه اي که حاصل کوشش آن‌ها چندين طرح پژوهش در آموزش، ارزشيابي دروني 7 گروه آموزشي در دانشکده، تهيه پرسشنامه هاي ارزشيابي اساتيد و مشاركت در اجراي طرح هاي ارزيابي دروني در سطح دانشگاه مي­باشد.

اهداف

اين دفتر در راستاي اهداف مركز مطالعات و توسعه دانشگاه اهداف خود را در حيطه هاي عملكردي زير دنبال خواهد نمود:  توسعه برنامه ريزي درسي و آموزشي (curriculum planning & development)، ارزشيابي (evaluation)، پژوهش در آموزش(research in education)، توانمندسازي اعضاي هيئت علمي و كاركنان (faculty & staff development)، استعدادهاي درخشان (talented student)، آموزش پاسخگو(accountable education)، آموزش مجازي(virtual education)،جشنواره آموزشي كشوري شهيد مطهري و جشنواره دكتر وثوق، كميته مشورتي دانشجويي و شبكه آموزش.

تاريخچه

تعليم و تربيت از اركان بنيادي هر جامعه است و يكي از حقوق انسان‌ها محسوب مي گردد كه باعث رشد و بقاي انسان ها مي شود.

تعليم و تربيت در كلي ترين معنا عبارت است از "فرآيند كمك بهرشد انسان"

با توجه به اهميت تعليم و تربيت در امر آموزش، مراكز توسعه آموزش در بسياري از كشورهاي ناحيه مديترانه شرقي ايجاد شده اند. اين مراكز علاوه بر آنكه مستقيماً به امر آموزش افراد در سيستم هاي بهداشتي مي پردازند به تربيت كاركنان بهداشتي مورد نظر نيز مبادرت مي ورزند و قادرند در سطوح مختلف از جمله محلي و كوچك كه وابسته به دانشكده، دانشگاه و مراكز آموزشي و بيمارستاني تابعه بوده و حتي درسطح ملي و منطقه اي براساس نيازسنجي كادر بهداشتي، آموزش‌هاي لازم را جهت ارتقاء و توسعه يافته‌هاي علمي جديد ارائه نمايند.

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران نيز همواره با توجه به نيازهاي موجود در هر برهه از زمان فعاليت‌هاي علمي و آموزشي خود را به منظور ارتقاء كيفي كادر آموزشي آغاز كرده و با اشاعه روحيه همكاري در طول هر نيمسال تحصيلي و يا در فواصل بين آنها و برنامه ها و كارگاه‌ها آموزشي مختلف در دانشكده و يا دانشگاه برگزار نموده است. همچنين با تشكيل كميته هاي مختلف همچون كميته ارزشيابي، كميته برنامه ريزي درسي و کميته پايش تشكيل دفتر آموزش مداوم دانشكده در سال 79 فعاليت‌هاي متعددي در جهت بهبود آموزش و رشد و توسعه كادر آموزشي انجام داده است. كه هم اكنون اين دفتر تحت نظارت معاونت آموزشي فعاليت مي نمايد.

فلسفه

دفتر توسعه دانشكده با توجه به ارزشهاي حاكم بر جامعه و ارتقاء سطح سلامت و بامشاركت فعالانه و اشاعه روحيه همكاري زمينه و بستر مناسب و مساعدي را براي رشددانشجويان و اساتيد فراهم مي‌سازد.

چشم‌انداز

دفتر توسعه آموزش دانشكده در راستاي دورنماي مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و با عنايت به ارزش‌ها و باورهاي آموزشي و پژوهشي تمايل دارد دانشكده در جهت كسب جايگاهي برتر در حيطه‌هاي آموزشي در سطح ملي و منطقه اي گام برداشته و در سطح بين المللي در زمينه آموزش پرستاري و مامايي مطرح باشد.

رسالت

دفتر توسعه آموزش دانشكده ساختاري از مجموعه معاونت آموزشي دانشكده است كه در راستاي رسالت مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ماموريت دارد تا در جهت ارتقاء كيفيت آموزش دانشكده اساتيد را ياري نمايد و به عنوان بازوي كمكي هدايت و هماهنگي فرايند آموزشي در دانشكده كمك موثري را بعمل آورد. بدين منظور ارتقاي كيفي سطح توانمندي هاي آموزشي و ايجاد تعهد به يادگيري در بدنه علمي و آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي با هدف تربيت نيروي انساني كارآمد، متعهد به اخلاق حرفه اي و خلاق براي ارايه خدمات سلامت با كيفيت به آحاد جامعه متناسب با نيازهاي حا ل و آينده سيستم سلامت از اهم رسالت هاي اين دفتر مي باشد.

معرفي اعضاي واحد

رئيس دانشكده: دكتر فروغ رفيعي

معاون آموزشي دانشكده: دكتر حمید پیروی

مدير دفتر توسعه: دريادخت مسرور رودسري

عضو هيئت علمي: ژاله محمدعليها، دكتر سرورپرويزي

كارشناسدفتر توسعه: معصومه عبدلي