يکشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٦
ائین نامه ها و بخشنامه ها
 
  1. قانون مديريت خدمات کشوری
  2. ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت
 
    دانلود : ضوابط_برگزاري_دوره_هاي_آموزشي_كاركنان.pdf           حجم فایل 270 KB
    دانلود : بخشنامه_مدت_مرخصي_زايمان.pdf           حجم فایل 274 KB
    دانلود : ضوابط_اجرایی_ارتقاء_طبقه_و_رتبه_شغلي.pdf           حجم فایل 315 KB
    دانلود : در_خصوص_كمك_هزينه_عائله_مندي_زنان_مجرد.pdf           حجم فایل 110 KB
    دانلود : ترکیب_اعضا_و_وظایف_شواری_تحول_اداری.pdf           حجم فایل 2951 KB
    دانلود : استقرار_و_اجرای_نظام_مدیریت_عملکرد.pdf           حجم فایل 3019 KB
    دانلود : استقرار_نظام_پذيرش_و_بررسي_پيشنهادها.pdf           حجم فایل 65 KB
    دانلود : دستورالعمل_نظام_پذيرش_و_بررسي_پيشنهادها.pdf           حجم فایل 111 KB
    دانلود : دستورالعمل_ماده_20.pdf           حجم فایل 97 KB
    دانلود : آیین_نامه_اجرایی_ماده_20.pdf           حجم فایل 482 KB
    دانلود : نظرسنجي_طرح_تکريم_ارباب_رجوع.pdf           حجم فایل 91 KB
    دانلود : مصوبه_18540__طرح_تکريم_ارباب_رجوع.pdf           حجم فایل 100 KB
    دانلود : فرم_شکایت_یا_درخواست_مردمی_دانشگاه.pdf           حجم فایل 66 KB
    دانلود : فرم_بازرسي_طرح_تکريم_ارباب_رجوع.pdf           حجم فایل 90 KB
    دانلود : آیین_نامه_دورکاری.pdf           حجم فایل 1885 KB
    دانلود : بهبود_فرآيندها_و_افزايش_بهره_وري.pdf           حجم فایل 537 KB
    دانلود : انتخاب،_انتصاب_و_تغيير_مديران.pdf           حجم فایل 417 KB
    دانلود : بند_ج_و_تبصره_(2)_ماده_(54).pdf           حجم فایل 89 KB