طرح درس خانم هاشمی
   دانلود : Radiology_Lesson_Plan_IUMS.pdf           حجم فایل 412 KB
   دانلود : Radiology_Course_Plan_IUMS.pdf           حجم فایل 181 KB
   دانلود : physics_of_Anaesthesia_Lesson_Plan.pdf           حجم فایل 416 KB
   دانلود : Physics_of_Anaesthesia_Course_Plan.pdf           حجم فایل 177 KB
پیوندهای سریع