بخش عفونی

نام نام خانوادگی رتبه علمی نوع فعالیت بخش کاری زیر بخش
سعيد كلانتري استادیار هیئت علمی ـ آموزشی عفونی   
علي مجيد پور استاد تمام هیئت علمی ـ آموزشی عفونی   
مهشيد  طالبي طاهر استاد تمام هیئت علمی ـ آموزشی عفونی   
ميترا براتي دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی عفونی   

 

ايام هفته

مورنينگ

9- 8  

راند آموزشي  بخش

گراند راند

11-9

مشاوره

 

درمانگاه

كلاس

آموزش دانشجويان

12-11

ژورنال كلاب

كنفرانس رزيدنتي

30/12- 30/11

    صبح - ساعت

  عصر- ساعت

12 -30/10

 

 

     شنبه

دكتر طالبي طاهر

--

دكتربراتي

دكتر طالبي طاهر

--

--

--

 

يكشنبه

 

دكتر طالبي طاهر

دكتر كلانتري

دكترمجيدپور

دكتر كلانتري

 دكتربراتي

--

--

ژورنال كلاب - كليه اساتيد

 

دوشنبه

 

دكتركلانتري

دكتر كلانتري

دكتر طالبي طاهر

دكترمجيدپور

--

دكتركلانتري

--

 

سه شنبه

 

دكتربراتي

دكتركلانتري

دكتر كلانتري

دكتربراتي

دكتركلانتري

دكتركلانتري

15- 30/13

--

كلاس انترني –گروه عفوني

دكتركلانتري

 

چهارشنبه

 

دكتربراتي

دكتربراتي

دكتر طالبي طاهر

دكترمجبدپور

--

دكتر طالبي طاهر

16- 14

دكتربراتي

كلاس انترني - گروه عفوني

Board review–دكتر طالبي طاهر

 پنجشنبه

--

--

دكتر كلانتري

دكتر كلانتري

--

دكتر طالبي طاهر

--