بخش طب فیزیکی

نام نام خانوادگی رتبه علمی نوع فعالیت بخش کاری زیر بخش
كامبيز پاك منش استادیار هیئت علمی ـ آموزشی طب فیزیکی   
فاطمه قضايي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی طب فیزیکی   
سيمين سجادي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی طب فیزیکی   
صفورا عبادي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی طب فیزیکی   
آرش بابائي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی طب فیزیکی