وظایف روسای بخش ها

رئيس بخش ضمن حضور بعنوان يكي از اعضاي هيئت علمي در بخش و انجام وظايف محوله، مسئوليت برنامه ريزي و نظارت بر حسن انجام امور آموزشي، پژوهشي درماني و اجرائي بخش را هماهنگ با سیاست های کلی گروه عهده دار مي باشد، كه ذيلا به تفصيل بيان مي گردد.

الف) وظایف آموزشی

 1. لازم است در شوراي بخش پس از مشورت كافي، رئيس بخش سهم فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، درماني و اجرائي هر يك از اعضاي هيئت علمي بخش را معين كند، و در چهارچوب آن برنامه مناسب تدوين و به هريك از اعضا اعلام نمايد.
 2. در بدو ورود کلیه فراگیران به بخش ، رئيس بخش يا نماينده وي با برگزاري جلسه توجيهي مناسب ايشان را با نحوه آموزش و مقررات بخش آشنا نمايد.
 3. طراحي الگو وروند مناسب آموزشي براي هريك از گروه هاي فراگیران به نحوي كه سبب حضور فعال تمام افراد در فعاليت هاي بخش گردد از ديگر وظايف آموزشي رئيس بخش مي باشد.
 4. در برنامه ريزي آموزش دانشجويان (در بخش هاي باليني كه دانشجو دارند) نكات زير لحاظ گردد:
  • برنامه دانشجویان، بر اساس آیین نامه آموزشی دانشجویان پزشکی و بر اساس قوانین و مصوبات داخل بیمارستانی به نحوي طراحي گردد كه در تمامي ساعات حضور در بخش دانشجو در حال فراگيري علم و يا كسب مهارت هاي پزشكي بوده و از حداکثر ظرفیت آموزشی بخش بهره ببرد.
  • طراحي برنامه مناسب جهت فراگيري مهارت هاي پزشكي و نظارت بر حسن اجراي برنامه آموزشي و اجرايي بخش
  • همكاري با  دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشكي در دانشكده پزشكي  و EDO بیمارستان 

 5. زمان حضور دستياران تخصصي و فوق تخصصي در بخش ها بر اساس آیین نامه آموزش دستیاری، همه روزه از ساعت 30/7 صبح تا 16 بعد از ظهر است كه اين زمان بسته به ويژگي بخش ميتواند تغيير نمايد.
  • طراحي و تدوين روند فعاليت و برنامه آموزشي جامع براي تمامي فراگيران در تمامي ساعات حضور آنها

 6. تهيه و ارائه برنامه مدون راندهاي آموزشي و اجراي آن
 7. اجراي  ژورنال كلاب به شکل منظم و طبق برنامه تنظیم شده در بخش
 8. مشخص نمودن  برنامه كنفرانس هاي درون بخشي و بيمارستاني براي اساتيد و دستياران قبل از شروع هر ماه و اطلاع به كليه دانشجويان، دستياران، اساتيد و معاونت آموزشی بيمارستان
 9. همكاري لازم جهت اجراي برنامه هاي آموزشي با ساير بخش ها و گروه های مرتبط
 10. اجرای برنامه مدون برای تومور بورد، CPC ، گزارش مورد و مورتالیتی موربیدیتی بر اساس رشته مربوطه

ب) وظایف پژوهشی

 1. طراحي برنامه كلي در جهت استفاده هر چه بيشتر و بهتر از بستر پژوهش در بخش مربوطه و  هدايت امور پژوهشي و نظارت بر حسن انجام آن
 2. هماهنگي و همكاري هاي لازم با ساير بخش ها و گروه ها جهت اجراي طرح هاي پژوهشي
 3. درخواست امكانات لازم در جهت انجام امور پژوهشي از طريق رئيس بيمارستان و معاونت پژوهشی بيمارستان.

ج) وظایف اجرایی و درمانی

 1. تشكيل جلسه شوراي بخش با حضور رئيس بخش و تمامي اعضاي هيئت علمي حداقل يكبار در ماه و مطرح نمودن كليه مسائل آموزشي، پژوهشي و ....  در اين شورا و ارائه راهكارهاي لازم

 2.  برآورد نياز به نيروهاي مختلف آموزشي، درماني و خدماتي و پيشنهاد آن به رياست بيمارستان، معاونت آموزشي بيمارستان و مدیر گروه بر حسب نوع نیاز

 3. تهيه ليست تجهيزات آموزشي مورد نياز و اعلام آن به رياست يا معاونت آموزشي بيمارستان و پي گيري هاي لازم

 4. حضور منظم در شوراي روساي بخش ها و شوراي آموزشي بيمارستان و شورای اجرایی گروه

 5. تقسیم مسئولیت های بخش بعنوان مسئول آموزش دانشجويان، كارورزان و دستياران و.... نيز مسئول امور پژوهشي و مسئول امتحانات بین اعضاء هیئت علمی بخش با در نظر گرفتن ضوابط

 6. تعيين يكي از اعضاي هيئت علمي بعنوان سرپرست درمانگاه و صدور ابلاغ براي وي در بخش هايي كه فعاليت درمانگاهي هم دارند

 7. تهيه برنامه دقيق فعاليت هاي درمانگاهي و ساعات حضور اساتيد در درمانگاه، بخش، اتاق عمل و ... به تفكيك و بصورت دوره اي (ماهانه يا ساليانه) به رئيس بيمارستان

 8. مشخص نمودن برنامه فعاليت و حضور هر يك از اساتيد و دستياران در قسمت هاي مختلف بخش (نظير اطاق عمل، درمانگاه و...)

 9. در صورتی که بخش، اتاق عمل مستقل دارد تعیین یکی از اعضاء هیئت علمی به عنوان سرپرست اتاق عمل و صدور ابلاغ با هماهنگی رئیس بیمارستان

 10. تعيين برنامه آنكالي اعضاي هيئت علمي حداقل يك هفته قبل از پايان هر ماه واعلام به رئيس بيمارستان و نظارت بر حسن اجراي آن و نحوه ارتباط و حضور اساتيد و نظارت بر نحوه جابه جايي كشيك ها و آنكالي ها

 11. هماهنگي با معاونت آموزشي بيمارستان و اعلام برنامه كشيك هاي دستياران تخصصي و فوق تخصصي

 12. رئيس بخش عهده دار هماهنگي در انجام كليه امور مربوط به مرخصي ها، مسافرت هاي علمي، حضور در كنفرانس هاي علمي و .... مي باشد به نحوي كه اختلالي در روند فعاليت هاي بخش ايجاد نگردد.

 13. نظارت بر نحوه تكميل و صحت اطلاعات پرونده هاي بيماران( جهت استفاده هاي آموزشي، پژوهشي و درماني) و نحوه تدوين خلاصه پرونده ها تا پس از تهيه تايپ شده و به امضاي دستيار مربوطه برسد.

 14. تدوين و نظارت بر حسن اجراي ساير برنامه هاي بخش نظير: بحث در خصوص بيماران فوت شده،تصميم گيري در مورد بيماران خاص نظير بيماران مرگ مغزي، End Stage و ...، تصمیم گیری با هماهنگی سایر اعضای هیات علمی

 15. نظارت بر نحوه انجام مشاركت و سرويس دهي هاي لازم براي ساير بخشها و گروهها

 16. نظارت بر نحوه حضور اساتيد و دستياران بخش در ساير بخش ها به جهت پاسخ گويي به مشاوره هاي درخواستي

 17. در صورت نياز تهيه پروتكل هاي خاص جهت انجام اقدامات تشخيصي و درماني با همکاری ساير اساتيد

د) امور مربوط به ارزشیابی

 1. انجام ارزشيابي در پايان دوره حضور دانشجويان در بخش و نيز حداقل براي هر دو ماه حضور هر دستيار تخصصي و فوق تخصصي، براي ايشان شامل امتحان نظري  و باليني، ارزيابي نحوه بر خورد به بيماران و مراجعين  و رعايت اصول اخلاق پزشكي و زمان حضور در بخش (ارزیابی درون بخشی و رفتار حرفه ای دستیاران منطبق با آیین نامه ابلاغی دانشکده پزشکی و هماهنگ با گروه)
 2. تكميل فرمهاي ارزشيابي از پيش تدوين شده براي بخش و هر يك از اعضا هيئت علمي توسط فراگيران و تحويل يك نسخه از آن به معاونت آموزشی بيمارستان (ارزیابی درونی و بیرونی)
 3. تهيه  يك پرونده آموزشي و پژوهشي براي هريك از اعضاء هيئت علمي و نگهداري مستندات  فعاليتهاي ايشان در اين زمينه به همراه گزارش عملكرد ماهيانه از هر يك از اعضاي هيئت علمي در پرونده مذكور
 4. اعلام اخلال و كم كاري در اجراي برنامه ها كه از طرف شخص يا اشخاص صورت پذيرد به رئيس بيمارستان، مدیر گروه يا دانشكده پزشكي جهت اقدامات قانوني. ضمنا پيشنهاد تشويق، تذكريا توبيخ لازم جهت اعضاي هيئت علمي، دانشجويان و دستياران به مسئولين
 5. پيگيري ثبت فعاليت هاي اعضاي هيئت علمي در سيستم سعاد و بررسي آن پس از ثبت آنها توسط عضو هيئت علمي و تاييد ان در صورت صحت، در غير اين صورت بازگرداندن آن براي اصلاح به عضو هيئت علمي در بازه زمانی اعلام شده