وظایف معاونت آموزشی

 

 

خدمات آموزشي و امور دانشجويي مجتمع مكاني است كه عهده دار انجام امور اداري –آموزشي، از هنگام ورود به بيمارستان تا پايان دوره فراگيران مي باشد. اين قسمت ، زير نظر معاونت آموزشي مجتمع انجام وظيفه مي نمايد.

اين واحد  متصدي انجام كليه امور خدماتي ذيل مي باشد:

 • ارسال نمرات،دستياران، كارآموزان و كارورزان به دانشكده پزشكي
 • اعلام ساعت حضور اتندينگ به امورهئيت علمي
 • اعلام آنكالي اساتيد به رياست ومعاونت درمان
 • ارسال كشيك ماهيانه دستياران وكارورزان به دانشكده وكليه بخشهاي مربوطه و دفتر پرستاري
 • گواهي انجام كار دستياران  به دانشكده
 • تدوين قراداد نظام نوين هئيت علمي
 • ارسال مرخصي(استحقاقي، استعلاجي وزايمان) دستياران وكارورزان  به دانشكده
 • ثبت اثرانگشت اينترنها  و دستياران براي ورود به پاويون
 • ساخت مهر براي هيئت علمي و دستياران  (درخواست مكتوب توسط پزشك و درخواست اتوماسيون وارسال فرم به حراست)
 • اعلام مفقودي مهر به معاونت توسعه مديريت منابع  و ...
 • اعلام دستياران ارشد(chief resident) به دانشكده
 • دريافت وابلاغ احكام دستياران و ارجاع به واحد مالي
 • مكاتبه  با دانشكده دركليه امور مرتبط با كليه فراگيران پزشكي اعضا هئيت علمي و...
 • صدور كارت غذا (ورود اطلاعات ،تايپ وثبت دركامپيوتر وباركد )
 • دريافت معرفي نامه  كارآموزان وكارورزان  و ارسال به رئيس بخش و پاويونها
 • دريافت اطلاعات از دستيار و ارسال نامه به رئيس امور اداري جهت دريافت كد دستياران ازتلفنخانه
 • ساخت اتيكت جهت اعضا هيئت علمي، دستياران و كارآموزان وكارورزان پزشكي وپيراپزشكي  ،(اسكن عكسها و صدور كارت جديد)
 • تكميل وتحويل فرم تسويه حساب به دستيار و فلوشيپ
 • پاسخگویی به تلفن و ارباب رجوع و ...