بخش پاتولوژی

نام نام خانوادگی رتبه علمی نوع فعالیت بخش کاری زیر بخش
مريم كديور استاد تمام هیئت علمی ـ آموزشی پاتولوژی   
پگاه بابا حيدريان استادیار هیئت علمی ـ آموزشی پاتولوژی   
نسرين  شايان فر دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی پاتولوژی   
عليرضا صادقي پور دانشیار هیئت علمی ـ پژوهشی پاتولوژی   
علي زارع ميرزائي دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی پاتولوژی