بخش رادیولوژی

نام نام خانوادگی رتبه علمی نوع فعالیت بخش کاری زیر بخش
محمد  مولوي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی رادیولوژی   
سيد رضا سعادت مصطفوي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی رادیولوژی   
كاوه     صميمي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی رادیولوژی   
مهيار  غفوري استاد تمام هیئت علمی ـ آموزشی رادیولوژی   
علیرضا   عزیز آهاری استادیار هیئت علمی ـ آموزشی رادیولوژی   
ويدا  ضرابي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی رادیولوژی   
پدرام فدوي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی راديوتراپي   

 

روزهاي هفته

سونوگرافي و

اينترونشن سونو

سي تي اسكن و

اينترونشن سي تي اسكن

راديوگرافي و اسكوپي

ام آر آي

شنبه

دكتر سعادت

دكتر مولوي

دكتر ضرابي

دكتر صميمي/ آهاري

يكشنبه

دكتر ضرابي

دكتر سعادت

دكتر صميمي

دكتر غفوري/ آهاري

دوشنبه

دكتر سعادت

دكتر سعادت/ آهاري

دكتر ضرابي

دكتر آهاري

سه شنبه

دكتر آهاري

دكتر صميمي

دكتر آهاري

دكتر غفوري

چهارشنبه

دكتر مولوي

دكتر ضرابي

دكتر صميمي

دكتر غفوري

پنج شنبه

دكتر مولوي

دكتر صميمي

دكتر آهاري

دكتر سعادت