بخش پزشکی قانونی

نام نام خانوادگی رتبه علمی نوع فعالیت بخش کاری زیر بخش
آزاده  معماريان استادیار هیئت علمی ـ آموزشی پزشکی قانونی   
معصومه غياثوند استادیار هیئت علمی ـ آموزشی پزشکی قانونی   
كامران آقاخاني استاد تمام هیئت علمی ـ آموزشی پزشکی قانونی