بخش پوست

نام نام خانوادگی رتبه علمی هیات علمی بخش کاری زیر بخش
معصومه  روحاني نسب استادیار هیئت علمی ـ آموزشی پوست   
آزاده گودرزي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی پوست   
محمد رضا قاسمي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی پوست   
نجم السادات عاطفي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی پوست   
الهام  بهرنگي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی پوست   
گلناز   مهران استادیار هیئت علمی ـ آموزشی پوست   
غلامحسين  غفارپور دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی پوست   
عباس  زمانيان دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی پوست   
عباس راثي استاد تمام هیئت علمی ـ آموزشی پوست   

 

 

روزهاي  هفته

 

گزارش صبحگاهي

 

 

راند آموزشي بخش

10-8

 

درمانگاه صبح

13-10

 

اتاق عمل عصر

17-14

 

مشاوره

 

كلينيك ويژه

17-14

 

 

ليزر صبح

13-9

 

ليزر عصر

17-14

شنبه

--

در گردش اساتيد

دكتر عاطفي

 

 

دكتر عاطفي

 

       دكتر قاسمي

 

دكتر قاسمي

 

دكتر روحاني نسب

يك شنبه

--

--

 

دكتر زمانيان

 

دكتر قاسمي

 

دكتر زمانيان

 

دكتر روحاني نسب

 

دكتر قاسمي

--

دوشنبه

--

--

 

دكتر قاسمي

--

 

دكتر قاسمي

 

دكتر قاسمي

 

دكتر عاطفي

 

دكتر عاطفي

سه شنبه

--

--

دكتر مهران- دكتر قاسمي

 

 

دكتر قاسمي

 

دكتر روحاني نسب

دكتر روحاني نسب

 

دكتر قاسمي

چهارشنبه

--

--

دكتر روحاني نسب

 

--

 

دكتر روحاني نسب

--

 

دكتر زمانيان

دكتر قاسمي

پنج شنبه

--

--

دكتر روحاني نسب

--

 

دكتر روحاني نسب

--

 

--

دكتر روحاني نسب