بخش ایمونولوژی و آلرژی

نام نام خانوادگی رتبه علمی نوع فعالیت بخش کاری زیر بخش
مرتضي فلاح پور استادیار هیئت علمی ـ آموزشی ایمونولوژی - آلرژی   
احمد بهرامي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی ایمونولوژی - آلرژی   
محمد حسن بمانيان دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی ایمونولوژی - آلرژی   
محمد نبوي دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی ایمونولوژی - آلرژی   
صبا عرشی دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی ایمونولوژی - آلرژی