بخش بیهوشی و درد

اطلاعات رئیس بخش

تخصص : بیهوشی رتبه علمی : استاد تمام
تلفن : +98 21 66509059 فاکس : +98 21 66509059
ایمیل : valiollah­­_hassani@yahoo.com ملیت : ایرانی
آدرس دفتر رئیس : ساختمان حضرت محمد –طبقه چهارم- اتاق پزشکان بیهوشی
سوابق و دستاورد های رئیس بخش

 

رئیس بخش

دکتر ولی الله حسنی

شرح وظایف رئیس بخش

نام نام خانوادگی رتبه علمی نوع فعالیت بخش کاری زیر بخش
محمد نياكان لاهيجي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی مراقبتهاي ويژه   
اميد  مرادي مقدم  استادیار هیئت علمی ـ آموزشی مراقبتهاي ويژه   
محمود رضا آل بويه دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی بیهوشی PAIN PAIN
سعيد رضا  انتظاري استادیار هیئت علمی ـ آموزشی بیهوشی PAIN PAIN
فرناد ايماني استاد تمام هیئت علمی ـ آموزشی بیهوشی PAIN PAIN
پوپك  رحيم زاده دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی بیهوشی PAIN PAIN
هوشنگ شهرياري استادیار هیئت علمی ـ آموزشی بیهوشی   
کیوان نیکنام   درمانی بیهوشی   
پویا درخشان استادیار هیئت علمی ـ آموزشی بیهوشی   
نسیم نیکوبخت استادیار هیئت علمی ـ آموزشی بیهوشی   
مسعود محسني استادیار هیئت علمی ـ آموزشی بیهوشی   
سيدحميد رضا  فيض دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی بیهوشی   
زهرا  تقي پور انوري  استادیار هیئت علمی ـ آموزشی بیهوشی   
رضا  صفاييان  استادیار هیئت علمی ـ آموزشی بیهوشی   
مهزاد عليميان استادیار هیئت علمی ـ آموزشی بیهوشی   
ولي اله حسني استاد تمام هیئت علمی ـ آموزشی بیهوشی   

 

روزهاي هفته

كلاس صبحگاهي 7:15

ويزيت ICU

با حضور فلوشيپ  7:30

حضور در درمانگاه مشاوره بيهوشي

عصر

ساعت 16-14

كلاس صبحگاهي

9-8 

اتاق عمل درد

بيهوشي خارج از اتاق عمل (ECTو آندوسكوپي و ERCP

9- 7:30

درمانگاه مشاوره ومشاورات بخشها

12-9:15

MRI-CT  16)

بيوبسي كليه اطفال

CPR

TEEو آنژيو

اتاق عمل چشم و اعصاب

اتاق عمل ENT

اتاق عمل جنرال

آنكال اتاق عمل جنرال

آنكال اتاقهاي عمل ENTو چشم و اعصاب

وبيهوشي خارج از اتاق عمل MRIوCTو آنژيو

آنكال SICU

درمانگاه

درد

12- 10

شنبه

دكتر حسني

دكتر نيكوبخت

 

دكتر

 مرادي مقدم

دكتر نيكوبخت

*دكترمحسني

دكتر انتظاري

دكتر انتظاري

دكتر نيكوبخت

*دكتر محسني

 

دكتر حسني

دكتر عليميان

 

دكتر

رحيم زاده

دكتر صفاييان

دكتر ايماني

 

دكتر محسني

 

دكتر نيكوبخت

دكتر

 آل بويه

دكتر محسني

دكتر آل بويه

دكتر

مرادي مقدم

دكتر ايماني

یک شنبه

دكتر محسني

دكتر فيض

 

دكتر نياكان

دكتر نيكنام

*دكتر فيض

 

دكتر ايماني

دكتر ايماني

دكتر نيكنام

*دكتر فيض

*دكتر درخشان

دكتر نيكوبخت

 

دكتر فيض

دكتر درخشان

دكتر صفاييان

دكتر عليميان

دكتر محسني

دكتر

رحيم زاده

دكتر عليميان

 

دكتر درخشان

دكتر نياكان

دكتر آل بويه

دوشنبه

دكتر مرادي مقدم

دكتر نياكان

دكتر

 مرادي مقدم

دكتر نيكنام

*دكتر عليميان

*دكتر صفاييان

دكتر انتظاري

دكتر

رحيم زاده

دكتر نيكنام

*دكتر عليميان

*دكتر صفاييان

دكتر عليميان

دكتر

نيكوبخت

دكتر فيض

دكتر حسني

دكتر ايماني

 

دكتر درخشان

دكتر صفاييان

دكتر انتظاري

 

دكتر فيض

دكتر صفاييان

دكتر

مرادي مقدم

دكتر  ايماني

سه شنبه

دكتر ايماني

دكتر آل بويه

دكتر انتظاري

دكتر رحيم زاده

دكتر نياكان

دكتر اعرابي

دكتر نيكنام

*دكتردرخشان

 

دكتر  ايماني

دكتر ايماني

دكتر اعرابي

دكتر نيكنام

*دكتر درخشان

*دكتر انتظاري

دكتر انتظاري

 

دكتر درخشان

دكتر آل بويه

دكتر محسني

دكتر نيكنام

دكتر فيض

دكتر عليميان

 

 

دكتر انتظاري

 

دكتر انتظاري

 

دكتر نياكان

دكتر

 رحيم زاده

چهار شنبه

دكتر عليميان

دكتر صفاييان

دكتر درخشان

دكتر

 مرادي مقدم

دكتر نيكنام

 

دكتر آل بويه

دكتر آل بويه

دكتر نيكنام

 

دكتر فيض

دكتر محسني

 

دكتر صفاييان

دكتر حسني

دكتر

نيكوبخت

 

دكتر درخشان

دكتر عليميان

دكتر

 رحيم زاده

دكتر

رحيم زاده

دكتر نيكوبخت

 

دكتر

مرادي مقدم

دكتر انتظاري

پنج شنبه

كنفرانس هفتگي

دكتر نياكان

------------

---------

----------

دكتر نيكنام (2 هفنه)

دكتر نيكوبخت (2 هفته)

دكتر درخشان

--------

دكتر درخشان

----

----

دكتر نياكان