بخش طب اورژانس

نام نام خانوادگی رتبه علمی نوع فعالیت بخش کاری زیر بخش
محمد رضا  ياسين زاده استادیار هیئت علمی ـ آموزشی طب اورژانس   
كيوان ايلچيان استادیار هیئت علمی ـ آموزشی طب اورژانس   
مرضيه فتحي مربی درمانی طب اورژانس   
پيمان حافظي مقدم استادیار هیئت علمی ـ آموزشی طب اورژانس   
ماني مفيدي دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی طب اورژانس   
بابك  مهشيد فر استادیار هیئت علمی ـ آموزشی طب اورژانس   
داوود فارسي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی طب اورژانس   
محسن  عباسي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی طب اورژانس   
سيد عباس  حسني استادیار هیئت علمی ـ آموزشی طب اورژانس   
حسين سعيدي دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی طب اورژانس   
علي  بيداري استاد تمام هیئت علمی ـ آموزشی طب اورژانس   
حامد  بصير غفوري استادیار هیئت علمی ـ آموزشی طب اورژانس   
سيد حسين شاكر استادیار هیئت علمی ـ آموزشی طب اورژانس   
سعيد عباسي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی طب اورژانس   
محمد امين  زارع دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی طب اورژانس   
نادر  توكلي  دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی طب اورژانس   

 

تاریخ

محل برگزاری

برنامه ساعت اول

8:30- 9:30

برنامه ساعت دوم(سال ۳)

9:30- 10:15

برنامه ساعت سوم (سال ۲)

10:30- 11:15

سخنرانی اساتید

11:15-12

دستیار سال سه

دستیار سال یک

دستیار سال دو

معرفیcase

lecture

2/9/95

بیمارستان رسول اکرم

Case presentation

استاد مسئول: دکترحسینی

اورژانس های فشار خون بالا

استاد مسئول: دکترشاکر

معاینه زانو

استاد مسئول: دکترمفیدی

دکتر فارسی

دکترملایی*

دکتر نعیمیان

دکتر برقعی

9/9/95

بیمارستان فیروزگر

Case presentation

استاد مسئول: دکتر مصدق

نارسایی قلبی

استاد مسئول: دکترچهاردولی

معاینه چشم

استاد مسئول: دکتر محمدی

دکتر عرفان طلب

دکتربهادرمنش*

دکتر شهریاری

دکتر نقابی

16/9/95

بیمارستان ۷ تیر

Case presentation

استاد مسئول: دکتر معصومی

کتو اسیدوز دیابتی

استاد مسئول: دکتر محسن عباسی

معاینه گوش و حلق و بینی

استاد مسئول: دکتر وزیری

دکتر امیری

دکترخاتمی*

دکتر بهتر

دکتر بابک راد

23/9/95

بیمارستان رسول اکرم

Case presentation

استاد مسئول: دکتر الچیان

هایپوگلایسمی

استاد مسئول: دکتر حافظی مقدم

اورژانس های پوست

استاد مسئول: دکتر یاسین زاده

دکتر توکلی

دکتر نوحی*

دکترسیدین

دکتر حسن پور

 
 
 
 

برنامه آموزشی مشترک دستیاران طب اورژانس– آذرماه سال 1395

تاریخ

محل برگزاری

 

موضوع

استاد مسؤول جلسه

دستیار مسؤول جلسه

اساتید و دستیاران بیمارستان

برنامه جلسه مشترک

Attending Lecture

Case Presentation

Journal Club

6/9/95

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

بیمارستان۷ تیر

جلسه مشترک انجمن طب اورژانس

 

دکترنامداری،دکتر یاسمی

 استاد مسئول: دکترسعید عباسی

 

دکتر بیداری

دکترثبوتی پور

13/9/95

بیمارستان رسول اکرم

بیمارستان رسول اکرم

-------

دکتر زارع

دکترطبیب زاده

استاد مسئول: دکتر مفیدی

دکتر مدرسی

 استاد مسئول: دکتر حافظی مقدم

دکتر زارع

دکتررحمتی

20/9/95

بیمارستان رسول اکرم

بیمارستان فیروزگر

-------

دکتر رضایی

دکتررضایی

استاد مسئول: دکتر محمدی

دکتردشتی

استاد مسئول: دکتر مصدق

دکتر رضایی

دکترکبیری