بخش طب ورزشی

نام نام خانوادگی رتبه علمی نوع فعالیت بخش کاری زیر بخش
سارا لطفيان استادیار هیئت علمی ـ آموزشی پزشکی ورزشی   
علي مظاهري نژاد استادیار هیئت علمی ـ آموزشی پزشکی ورزشی   
هاله دادگستر استادیار هیئت علمی ـ آموزشی پزشکی ورزشی   
افسانه صفرچراتي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی پزشکی ورزشی   
آذر  معزي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی پزشکی ورزشی   
پريسا نجاتي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی پزشکی ورزشی   
هومن انگوراني استادیار هیئت علمی ـ آموزشی پزشکی ورزشی   

 

روزهاي هفته

          كلينيك سنجش

 درمانگاه

كلينيك چاقي

شنبه

دكتر پريسا نجاتي- دكتر آذر معزي

 

دكتر علي مظاهري نژاد

 

دكتر پريسا نجاتي

يك شنبه

دكتر افسانه صفرچراتي - دكتر آذر معزي

 

دكتر پريسا نجاتي

 

دكتر هومن انگوراني

دوشنبه

دكتر علي مظاهري نژاد- دكتر آذر معزي

 

دكتر هومن انگوراني

 

دكتر هاله دادگستر

سه شنبه

دكتر هاله دادگستر- دكتر آذر معزي

 

دكتر افسانه صفر چراتي

 

دكتر علي مظاهري نژاد

چهارشنبه

دكتر هومن انگوراني - دكتر آذر معزي

دكتر هاله دادگستر

 

دكتر افسانه صفرچراتي

پنج شنبه

به صورت گردشي هر هفته يك نفر از اساتيد