بخش جراحی اعصاب

نام نام خانوادگی رتبه علمی نوع فعالیت بخش کاری زیر بخش
حسين قلعه نوي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی جراحي اعصاب ستون فقرات ستون فقرات
امين  جهانبخشي  استادیار هیئت علمی ـ آموزشی جراحی اعصاب اعصاب
نادر افشار فريدونيان استادیار هیئت علمی ـ آموزشی جراحی اعصاب اعصاب
منصور  پرورش استادیار هیئت علمی ـ آموزشی جراحی اعصاب اعصاب
محمد قرباني استادیار هیئت علمی ـ آموزشی جراحی اعصاب اعصاب
خداكرم رستگار استادیار هیئت علمی ـ آموزشی جراحی اعصاب اعصاب
فريد كاظمي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی جراحی اعصاب اعصاب
حامد خردمند استادیار هیئت علمی ـ آموزشی جراحی اعصاب اعصاب
علي  باباشاهي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی جراحی اعصاب اعصاب
اسحاق  بهرامي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی جراحی اعصاب اعصاب
عليرضا  طبيب خوئي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی جراحی اعصاب اعصاب
مازيار آذر دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی جراحی اعصاب اعصاب
محسن نبيوني   درمانی  ستون فقرات ستون فقرات

 

روزهاي  هفته

 

گزارش صبحگاهی

راند بخش

اتاق عمل

درمانگاه

تومور بورد

ژور نال كلاب

Case Report

Problem  case

شنبه

 

دكتربهرامي –دكترطبيب خوئي

دکترپرورش- دکترقلعه نوي

 

دكتربهرامي

 

شنبه

Case Report

يكشنبه

 

دكترآذر- دكتركاظمي

دكتركاظمي –دكترآذر-

دكتر طبيب خوئي

 

دكترباباشاهي-

 

يكشنبه

 

دوشنبه

-

دكترباباشاهي- دكترپرورش

دكترپرورش- دكترقلعه نوي

دكترطبيب خوئي

 

دكترطبيب خوئي

دوشنبه

 

 

سه شنبه

 

دكتر بهرامي- دكتررستگار

دكتربهرامي- دكترباباشاهي

دکتررستگار

دکتررستگار

دكترپرورش-

سه شنبه

 

Case Report

چهارشنبه

 

دكترخردمند- دكتر قلعه نوي

دكترخردمند- دكتر نبيوني

دكترفريدونيان

دكتر خردمند –دكترطبيب خوئي

 

 

 

چهار شنبه هر هفته در بيمارستان محب-

پنج شنبه

 

دكترفريدونيان- دكترباباشاهي

دكترفريدونيان-دكترطبيب خوئي

دكترفريدونيان

 

 

 

Case Reportمشترك گروه

در بيمارستان رسول و فيروزگر