بخش داخلی اعصاب

اطلاعات رئیس بخش

تخصص : داخلی مغز و اعصاب رتبه علمی : دانشیار
تلفن : +98 21 88060969 فاکس : +98 21 66526737
ایمیل : moghaddasim@hotmail.com ملیت : ایرانی
آدرس دفتر رئیس : ساختمان حضرت محمد –طبقه اول- اتاق پزشکان نورولوژی
سوابق و دستاورد های رئیس بخش

 

مدیریت بخش

دکتر مهدی مقدسی

شرح وظایف رئیس بخش

نام نام خانوادگی رتبه علمی نوع فعالیت بخش کاری زیر بخش
سيد امير حسين  حبيبي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی نورولوژی   
فرزاد سينا استادیار هیئت علمی ـ آموزشی نورولوژی   
نفيسه  محبي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی نورولوژی   
فوزيه بن عيسي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی نورولوژی   
بابك زماني استادیار هیئت علمی ـ آموزشی نورولوژی   
غلامعلي شهيدي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی نورولوژی   
مهدي مقدسي دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی نورولوژی   
محمد  روحاني دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی نورولوژی   

 

روزهاي هفته

گزارش صبحگاهي

راند بخش

درمانگاه صبح

مشاوره

پاراكلينيك صبح

شنبه

دكتر مقدسي

دكتر محبي

کلیه اساتید

دكتر شهيدي

دكتر حبيبي

اتندآنکال

دكتر سينا

يكشنبه

 

دكتر حبيبي دكتر سينا

کلیه اساتید

دكتر مقدسي

اتندآنکال

دكتر سينا

دوشنبه

دكتر مقدسي

دكتر محبي

کلیه اساتید

دكتر روحاني

دكتر حبيبي

اتندآنکال

دكتر محبي

سه شنبه

 

دكتر حبيبي دكتر سينا

کلیه اساتید

دكتر محبي

اتندآنکال

دكتر مقدسي

چهار شنبه

دكتر مقدسي

دكتر محبي

کلیه اساتید

دكتر زماني

دكتر زماني

دكتر سينا

اتندآنکال

دكتر روحاني- كتر حبيبي

پنج شنبه

 

 

کلیه اساتید

دكتر محبي

اتند آنکال

دكتر حبيبي