بخش چشم پزشکی

اطلاعات رئیس بخش

تخصص : فلوشیپ رتین رتبه علمی : دانشیار
تلفن : +98 21 66509162 فاکس : +98 21 66509162
ایمیل : drghasemi@yahoo.com ملیت : ایرانی
آدرس دفتر رئیس : ساختمان حضرت محمد –طبقه سوم- اتاق پزشکان چشم
سوابق و دستاورد های رئیس بخش

 

رئیس بخش

دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی

شرح وظایف رئیس بخش

نام نام خانوادگی رتبه علمی نوع فعالیت بخش کاری زیر بخش
عليرضا هدايت فر   درمانی چشم يووئيت يووئيت
آرزو  ميرآفتابي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی چشم گلوکوم گلوکوم
نويد   نيلفروشان  دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی چشم گلوکوم گلوکوم
سيد جواد هاشميان   هیئت علمی ـ پژوهشی چشم قرنیه قرنیه
حسين آقائي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی چشم قرنیه قرنیه
عليرضا فروتن جزي دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی چشم قرنیه قرنیه
ارش پورحبيبي    درمانی چشم شبکیه شبکیه
آرش ملكي مربی درمانی چشم شبکیه شبکیه
مسعود ناصری پور استاد تمام هیئت علمی ـ آموزشی چشم شبکیه شبکیه
ليلا غياثيان استادیار هیئت علمی ـ آموزشی چشم شبکیه شبکیه
خليل قاسمي فلاورحاني دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی چشم شبکیه شبکیه
احد صداقت استادیار هیئت علمی ـ آموزشی چشم شبکیه شبکیه
مهدي مدرس زاده استاد تمام هیئت علمی ـ آموزشی چشم شبکیه شبکیه
محمد مهدي  پرورش ريزي استاد تمام هیئت علمی ـ آموزشی چشم شبکیه شبکیه
مصطفي  سلطان سنجري دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی چشم استرابیسم استرابیسم
محسن بهمني كشكولي استاد تمام هیئت علمی ـ آموزشی چشم  پلاستیک پلاستیک
حامد صيانتي   درمانی چشم   
روشنك علي اكبر نواحي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی چشم   
مسيح هاشمي دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی چشم   
محمد جعفر قائم پناه استادیار هیئت علمی ـ آموزشی چشم   
غلامحسين  آقايي  استادیار هیئت علمی ـ آموزشی چشم   
رضا اسدي دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی چشم   

 

روزهاي هفته

 

درمانگاه جنرال

درمانگاه تخصصي

اطاق عمل صبح

اطاق عمل عصر

مركز تحقيقات

کلینیک ویژه

کلینیک لنز تماسی و رفراکشن

لیزیک

فیروز آبادی

آزمایشگاه پاتولوژی

لولاگر

شنبه

دكتر ح آقائی

دکتر قاسمی

دكترناصري پور

  دكتر هدايت فر

دكتر هاشميان

دکتر صداقت

 دکتر غ آقائی

دكتر اسدي

 دکتر ابری

دکتر بهمنی کشکولی

دکتر صیانتی

دکتر غیاثیان

دکتر میرآفتابی

دکتر پورحبیبی

 

دكتر هدايت فر

دکتر میرآفتابی

دکتر غیاثیان

  

دكترمدرس زاده

دكتربهمني کشکولی

 

دکترصداقت (انکولوژی)

دکتر ح آقائی

 

 

دکتر نواحی (فیروزآبادی)

  

يكشنبه

دكتر مدرس زاده

دکتر غیاثیان

دکتر پورحبیبی

دكتر فروتن

دكتر سنجري

دكترنيلفروشان

 

دكتر هاشمي

دكتر ناصري پور

دکتر صداقت

دکتر قاسمی

 

دكتر هاشمي

دکتر صداقت

دکتر قاسمی

 

دكتر پرورش

دكتر اسدي

دكتر هاشميان

دکتر ح آقائی

دکترمیرآفتابی  

دکتر ح آقائی

 

دکتر غیاثیان

 

دکتر نواحی (فیروزآبادی)

دکتر حسین آقائی

دوشنبه

دكتر ح آقائی

دکتر صداقت

دکتر میرآفتابی

دكتر پرورش

دكترمدرس زاده

دكتر بهمني

دكتر اسدي

 دکتر هاشمیان

دكتر فروتن

دكتر غ آقائي

دكتر نيلفروشان

دکتر قاسمی

دكتر نيلفروشان

دکتر ح آقائی

دكترناصري پور

دكتر سنجري

دكتر هاشمي

دکتر صداقت

دکتر غیاثیان

دکتر قاسمی

دکترصداقت(ROP)

دکتر نواحی

 

 

دکتر نواحی (آزمایشگاه)

دکتر غیاثیان

سه شنبه

دكتر غیاثیان

دكتر اسدي

دکتر نواحی

دكتر ح آقايي

دکترغ آقائی

دکترمیرآفتابی

دکتر قاسمی

 

دكتر پرورش

دكتر سنجري

دکتر ابری

دكتر بهمني  

دكتر هاشمیان  

 

دكتر پرورش

دكتر سنجري

دكتر بهمني 

دکتر غیاثیان

دکتر نواحی

دكترفروتن

دكترنيلفروشان

 دکتر صداقت (ROP)

 

 

 

دکتر نواحی (آزمایشگاه)

دکتر صداقت

چهارشنبه

دكتر پرورش

دكتر فروتن  

 دکتر نواحی

 

دكتر نيلفروشان

دكتر سنجري

دكتر هاشمي

دكتر بهمني کشکولی 

دکتر غیاثیان

دكتر مدرس زاده

دكترناصريپورEUA

دكتر غ آقائي 

دكتر حسين آقائي

دکتر صداقت EUA

دكتر ح آقائي

دكتر غ قائي

دكترناصريپورEUA

دکتر صداقت EUA

 

دکتر اسدی

دکتر قاسمی

دکترغیاثیان

دکترصیانتی

 

 

 

دکتر میرآفتابی

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

دکتر فروتن

دکترهاشمیان

 

دکتر نواحی- دکتر آقائی

دکترغیاثیان