بخش ارتوپدی

نام نام خانوادگی رتبه علمی نوع فعالیت بخش کاری زیر بخش
ماني مهدوي   درمانی ارتوپدی ستون فقرات ستون فقرات
سيد حسين  وحيد طاري استادیار هیئت علمی ـ آموزشی ارتوپدی ستون فقرات ستون فقرات
مهدي مقتدائي دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی ارتوپدی زانو زانو
حسين  فراهيني استاد تمام هیئت علمی ـ آموزشی ارتوپدی زانو زانو
عليرضا غزنوي   درمانی ارتوپدي اطفال اطفال
امير سبحاني عراقي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی ارتوپدی   
علي يگانه دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی ارتوپدی   
محمد  رازي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی ارتوپدی   
عليرضا پهلوان صباغ استادیار هیئت علمی ـ آموزشی اتوپدی  دست دست

 

روزهاي هفته

گزارش صبحگاهى

اتاق عمل

درمانگاه

كلاس درس دستياران  ارتوپدي

شنبه

دكتر فراهيني  -دكتر سبحاني  -   دكتر     مقتدايي - دكتر پهلوان- دكتريگانه        دكترمهدوي-دكترغزنوي

دكترسبحاني- دكترمقتدايي -دكتر مهدوي

دكترمقتدايي-دكتر يگانه-دكتر پهلوان

دكتر فراهيني –دكتر سبحاني- دكترمقتدايي- دكتريگانه- دكترپهلوان

يك شنبه

دكترسبحاني-دكتر پهلوان -دكترمهدوي

دكترپهلوان

دكترسبحاني- دكتر غزنوي

دكترسبحاني- دكترپهلوان -دكترمهدوي

دوشنبه

دكترسبحاني-دكتر مقتدايي- دكتريگانه

دكتر رازي  - دكتريگانه   -دكترغزنوي      

دكترمقتدايي

دكترمقتدايي-دكتر رازي -   دكتر يگانه   دكترغزنوي   

سه شنبه

دكترمقتدايي-دكترغزنوي

دكترسبحاني -دكترمقتدايي

دكتر رازي  - دكترسبحاني-  

دكتر رازي  -   دكتر سبحاني  -دكترغزنوي

چهارشنبه

دكتر فراهيني-دكتر يگانه- دكترمهدوي

دكتر فراهيني- دكتر يگانه

دكترمهدوي

دكتر فراهيني-  دكترسبحاني-دكتر يگانه دكترمهدوي

پنجشنبه

كنفرانس هفتگي با بيمارستان شفا