بخش جراحی

نام نام خانوادگی رتبه علمی نوع فعالیت بخش کاری زیر بخش
ناصر جليلي فر   درمانی جراحي قلب و عروق قلب و عروق
آرش قنواتي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی جراحي قلب و عروق قلب و عروق
حسين نجد سپاس استادیار هیئت علمی ـ آموزشی جراحی عروق عروق
عليرضا كلانتر معتمد دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی جراحی عروق عروق
سيد مهدي جلالي   درمانی جراحي جراحي درون بين جراحي درون بين
محمدرضا عبدالحسيني   درمانی جراحي جراحي درون بين جراحي درون بين
محمدعلي پكنه   درمانی جراحي جراحي درون بين جراحي درون بين
عليرضا خلج   درمانی جراحي جراحي درون بين جراحي درون بين
حسين سعيدي مطهر   درمانی جراحي جراحي درون بين جراحي درون بين
پيمان  علي بيگي    درمانی جراحي جراحي درون بين جراحي درون بين
عبدالرضا  پازوكي  دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی جراحي جراحي درون بين جراحي درون بين
سياوش  منشي زاده  استادیار هیئت علمی ـ آموزشی جراحی توراکس توراکس
محمد وزيري دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی جراحی توراکس توراکس
حميد رضا  كدخدايي دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی جراحی توراکس توراکس
محسن حسن زاده استادیار هیئت علمی ـ آموزشی جراحي پلاستيك پلاستيك
احمدرضا دياني   درمانی جراحي پلاستيك پلاستيك
اسماعيل عظيمي شهرابي   درمانی جراحی اورولوژی اورولوژی
محمد علی قائد استادیار هیئت علمی ـ آموزشی جراحی اورولوژی اورولوژی
كمال حسيني شكرابي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی جراحی اورولوژی اورولوژی
حميدر ضا  عليزاده اطاقور  دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی جراحي   
ناهيد نفيسي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی جراحي   
سيد حمزه موسوي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی جراحي   
عليرضا نگهي  استادیار هیئت علمی ـ آموزشی جراحي   
شهرام ناظرانی هوشمند استاد تمام هیئت علمی ـ آموزشی جراحي   
مصطفي حسيني دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی جراحي   
حسين  يوسف فام   درمانی  کولورکتال کولورکتال
سامان محمدي پور   درمانی  کولورکتال کولورکتال
رضوان ميرزايي دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی  کولورکتال کولورکتال
بهار محجوبي استاد تمام هیئت علمی ـ آموزشی  کولورکتال کولورکتال
نسرين چنگيزي   درمانی    
داود پازوكي مربی درمانی جراحي قلب و عروق قلب و عروق

 

راند روزانه صبحگاهي  اساتيد

راند روزانه دانشجويي

گزارش صبحگاهي

درمانگاه جراحي

اطاق عملTF

اطاق عمل

روزهاي  هفته

دكتر نگهي

دكتر حسيني - دكتر محجوبي -دكتر قائد

 دكتر نفيسي ،دكتر ميرزايي

دكتر قائد، دكتر وزيري  

 دكتر ميرزايي -   دکتر كلانتر -دكتر نفيسي- دكتر موسوي

 

دکتروزيري -  دکتر قائد - دكتر نفيسي-دكتر موسوي

 

دکترکدخدائی  -دكتر كمال حسيني -دكتر حسيني -  دكتر نگهي

شنبه

 

 

 

دكتر كدخدائي-

دكتر كمال حسيني اورولوژي

 

دكتر موسوي دكتر نگهي دكتر ناظراني دكتر حسن زاده

 

 دكتر كدخدائي

دكتر ميرزايي -دكتر محجوبي

دكتر دياني

 دكتر محجوبي -دکتر میرزائی -دكتر موسوي -دكتر ناظراني

يكشنبه

گراند راند

دكتر نفيسي -دكتر نگهي

دكتر موسوي 

گراند راند و كنفرانسهاي  هفتگي با حضور همه اساتيد

   دكتر محجوبي - دكتر وزيري- دكتر كمال حسيني

 

دكتر كمال حسيني -دكتر نگهي

دكتر وزيري - دكتر قائد 

دکتر حسيني

دوشنبه

 

-

دكتر وزيري، دكتر ناظراني -دكتر ميرزايي

MDTبا حضور هم اساتيد

دكتر م  حسيني -دكتر ناظراني -دكتر قائد

دكتر ناظراني-دكترنگهي

دكتر كلانتر ،دكتر موسوي

 دكتر كلانتر  -دكتر نفيسي

دكتر كدخدائي

سه شنبه

 

 

دكتر كلانتر ، دكتر پازوكي

دكتر سپاس

دكتر حسيني  -  دكتر كلانتر  دكتر سپاس ، دكتر كمال حسيني

 

دکتر نگهي -دكتر سپاس-دكتر يوسف فام -دكتر كمال حسيني

 دكتر كلانتر -دكتر نگهي

 

دکتر م حسینی   -دکتر م حسینی   2- دكتر يوسف فام دكتر موسوي

 

چهارشنبه

دكتر  نگهي

 

 

 

دكتر قائد

 دكتر منشي زاده

 

دكتر منشي زاده

    پيوند

پنج شنبه