بخش اطفال

اطلاعات رئیس بخش

تخصص : فوق تخصص کلیه رتبه علمی : دانشیار
تلفن : +98 21 64352467 فاکس : +98 21 66525328
ایمیل : dr_rahimzadeh_ped@yahoo.com ملیت : ایرانی
آدرس دفتر رئیس : ساختمان حضرت محمد –طبقه سوم- اتاق پزشکان کودکان
سوابق و دستاورد های رئیس بخش

 

رئیس بخش

دکتر ناهید رحیم زاده

شرح وظایف رئیس بخش

نام نام خانوادگی رتبه علمی نوع فعالیت بخش کاری زیر بخش
عزيزاله يوسفي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی کودکان گوارش گوارش
ناهید رحیم زاده دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی کودکان کلیه کلیه
محمد راد گودرزي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی کودکان قلب قلب
رويا عيسي تفرشي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی کودکان قلب قلب
الهه نورزوي استادیار هیئت علمی ـ آموزشی کودکان  نوزادان  نوزادان 
حميد رضوانيان مربی درمانی کودکان  نوزادان  نوزادان 
پريسا محققي دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی کودکان  نوزادان  نوزادان 
فهيمه  سهيلي پور استادیار هیئت علمی ـ آموزشی کودکان  غدد غدد
 ثميله  نوربخش  استاد تمام هیئت علمی ـ آموزشی کودکان  عفونی عفونی
فهیمه احسانی پور دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی کودکان  عفونی عفونی
محمد فرانوش دانشیار هیئت علمی ـ آموزشی کودکان  خون خون
بيتا جبلي مربی درمانی کودکان  اعصاب اعصاب
نسرين نبي پور مربی درمانی کودکان   
فريده ابراهيمي تاج استادیار هیئت علمی ـ آموزشی کودکان   

 

روزهاي هفته

گزارش صبحگاهي دانشجویان

 از ساعت 30/8-30/7

توسط اساتيد

گزارش صبحگاهي  جنرال

30/9-30/8

درمانگاههاي تخصصي

 وفوق تخصصي  و راند بخش

12-10

 

ژورنال كلاب مورتاليتي ،گرند راند ، اتندينگ ، فلو و ساير فراگيران

 

شنبه 

طبق برنامه ماهيانه

دكترمحققي –دكتر فرانوش

دكتر نوربخش- دكتر ابراهيمي -–دكتر سهيلي پور- دكتر فرانوش–دكتر نبوي -دكتر نوروزي

آخر هر ماه كنفرانس مورتاليتي

یکشنبه

طبق برنامه ماهيانه

دگتر گودرزي- دكتر يوسفي

دكتر يوسفي –دكتر ابراهيمي

آخر هر ماه مورنينگ مشترك با گروه ارتوپدي

دوشنبه

طبق برنامه ماهيانه

دكتر احساني پور-دكتر سهيلي پور

دكتر رحيم زاده –دكتر محقق –دكتر  دكتر احساني پور- سهيلي پور –دكتر بمانيان - دكتر فرانوش

ژورنال کلاب

سه شنبه

طبق برنامه ماهيانه

دكتر عرشي –دكتر بمانيان

دكتر نوربخش- دكتر عرشي - دكتر ابراهيمي–دكتر يوسفي

CPC

چهارشنبه

طبق برنامه ماهيانه

دكتر نبوي –دكتر فلاح پور

دكتر ابراهيمي- دكتر احساني پور- دكتر فرانوش-دكتر راد گودرزي

followup   پایان یک هفته

پنج شنبه

 

 

دكتر رضوانيان