مديريت امور عمومي

 


سرپرست : محمد حسین کفایی مهر   

تلفن تماس : 86702503

بزرگراه همت - دانشگاه علوم پزشکی ايران - ستاد مرکزی - طبقه 5