فارسی
علاقمندان برای اشاره به وابستگی مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت در مقالات فارسی باید دقیقاً از عبارت زیر به عنوان وابستگی سازمانی خود استفاده نمایند:

مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.