الاحد, جوييه 21, 2019
phone number

Chancellor Office: +(98-21) 88622600
Vice Chancellor for Administration: +(98-21) 88622626
Vice Chancellor for Research & Technology: +(98-21) 88622553
Vice Chancellor for Education: +(98-21) 88622741
Vice Chancellor for Food & Medicine: +(98-21) 64432316
Vice Chancellor for Treatment: +(98-21)  77509704
Vice Chancellor for Health: +(98-21)  66704515

        © 2013 All Rights Reserved | WWW.IUMS.AC.IR                      IUMS Is Accredited by ASIC