چهارشنبه ٢٦ تير ١٣٩٨
صفحه اصلي > آدرس دانشگاه در مقالات فارسی و انگلیسی 
آدرس دانشگاه در مقالات فارسی و انگلیسی

آدرس دانشگاه در مقالات و مستندات فارسی:
دانشگاه علوم پزشکی ايران، تهران، ايران


آدرس دانشگاه در مقالات و مستندات انگليسی:
Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran