• اخذ موافقت قطعی مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران
    شورای گسترش وزارت بهداشت موافقت قطعی مرکز تحقیقات سوختگی را تصویب کرد.

  • برگزاری پنجمین همایش کشوری سوختگی
    برگزاری پنجمین همایش کشوری سوختگی

  • راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران
    راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران