• برگزاری جلسه توجیهی
    مورخ 96/2/9

  • برگزاری جلسه پیش فراخوان
    مورخ 96/1/29

  • برگزاری جلسه مناقصه و مزایده
    مورخ 95/12/28


 قوانين مرتبط با برونسپاري

 بسته هاي آموزشي

فرم استاندارد قراردادها
عنوان
تماس با ما: تهران، بزرگراه همت، دانشگاه علوم پزشكي ايران، ساختمان مركزي، طبقه چهارم تلفن:86702414 ، 86702417 ، 86702447