• برگزاری کارگاه توجیهی-آموزشی مددکاران اجتماعی بیمارستان‌های دولتی استان تهران

  • کسب اعتبار بخشی موسسه ای توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران